Састав земљишта је један од веома значајних услова за гајење разних пољопривредних култура, травну и шумску вегетацију. Од њега зависи и степен ерозије тла, појава урвина, упијање и испаравање влаге. Гајњача представља стадијум када су смонице изгубиле знатан део својих морфолошких и физичко-хемијских особина. То је секундарни тип земљишта јер је настала од смонице уништавањем шума. Захвата највећи део општине Рача око 18.012 ha или 83,4%
територије и распрострањена је на вишим теренима где се излучује више атмосферског талога.

Смоница је заступљена на нижим теренима рачанске општине и то готово непосредно изнад алувијалне равни на заравнима и благим косама у селима Вучићу и Трски, као и на нешто вишем терену на површи Собовице у Великим Крчмарима и Војиновцу. Овај тип земљишта заузима малу површину општине.

Алувијална земљишта распрострањена су на долинским равнима река Јасенице и Раче и њених притока. Алувијална тла су плоднија земљишта са повољним водним особинама. Најчешће су под ливадама и на њима се обично гаји поврће, шећерна репа и кукуруз.

Јако кисела земљишта су заступљена са 450 ha на територији општине, а на 4.160 ha су средње кисела, што ће рећи да око 4.600 ha

Share Button