Конкурс

posted in: ДОКУМЕНТА | 0

На основу чл. 51. Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017,  95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), 51 Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-11457/2023 од 28.11.2023.године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса бр. 431/2023 од 22.12.2023. године, Директор Туристичке организације општине Рача објављује следећи:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ИЗВРШИОЦА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Назив радног места – АНАЛИТИЧАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА

II   Врста Радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

III Место рада: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48, Рача

IV Опис послова радног места:

 • прати стање и проучава последице утврђеног стања у области туризма;
 • предлаже методологију истраживања и формулише главно истраживачко питање;
 • планира, развија и предлаже истраживање у области туристичких тржишта;
 • анализира податке прикупљене у истраживању;
 • израђује и презентује анализе туристичког тржишта;
 • спроводи квантитативне и квалитативне анализе и припрема извештаје, информације и

друге стручне и аналитичке материјале на основу резултата истраживања;

 • израђује елаборате, студије и предлаже одговарајуће мере за унапређење политике у одговарајућој области на основу израђених анализа и извештаја, утврђује њихове специфичности и систематизује податке о туристичком промету;
 • предлаже мере за боље коришћење туристичке понуде;
 • предлаже годишњи план активности, учествује на семинарима, туристичким берзама и сајмовима, учествујеу припреми и изради туристичког пропагандног материјала, изложбама и друго;
 • предлаже прилагођавање туристичких производа и начин комуницирања и промоције истих са карактеристикама и специфичностима тржишта;
 • креира базу података са свим релевантним контактика и информацијама у домену развоја и промоције туристичког тржишта;
 • сарађује са Туристичком организацијом Србије, регионалним и локалним туристичким организацијама.

V Услови за рад на радном месту:

 • Да је држављанин Републике Србије

–           Високо образовање:

– високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005.;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је  уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • најмање четири године радног искуства из области делокруга рада

VI Додатна знања:

 • Знање страног језика;
 • Знање рада на рачунару;

У изборном поступку оцењиваће се стручна оспособљеност кандидата кроз поднету документацију и провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

Интервју са комисијом ће се одржати са кандидатом са листе кандидата, а по позиву од стране комисије након истека рока за пријаву на конкурс.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 10 (десет) дана почев од дана  оглашавања у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања, интернет презентацији и  огласној табли  Туристичке организације општине Рача.

Пријава уз потребну документацију се подноси на адресу: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, са назнаком „Пријава за конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места“.

VII Докази које прилажу кандидати:

 • Уверење о држављанству
 • Копија личне карте/очитана лична карта
 • Уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кривична дела и да се против лица не води кривични поступак
 • Оригинал или оверена копија дипломе о стеченом стручном образовању
 • Потврда о радном искуству
 • Биографија кандидата.

Сва додатна обавештења о конкурсу и условима могу се добити од Директора Туристичке организације општине Рача на број телефона +381 62 804 0844.

VIII Рок за подношење године.пријава на конкурс је 10 (десет) дана и почиње да тече од 03.01.2024.године, и истиче 13.01.2024.године.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употрбљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Број: 433/2023                                                                       

            Датум: 26.12.2023.године   

Директор

Туристичке организације општине Рача                             

 с.р. Милош Николић

Share Button