Туристичка организација општине Рача основана је 2002. године и обавља следеће активности:

 • израда Програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине,
 • унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима,
 • унапређење и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа туристичких и компаративних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима.
 • организовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма на територији општине,
 • подстицање и координирање активности на развијању специфичних видова туризма, као што су: спортско-рекреативни, ловно-риболовни, културно-манифестациони, излетнички, омладински, дечји, сеоски и други видови,
 • праћења и анализирања кретања на домаћем тржишту, праћење стања у области туризма и делатностима везаним за туризам у циљу иницирања предлога за доношење нових и измену постојећих прописа у овој области и предлагање мера за унапређење свих видова туризма,
 • стварање материјално-организационих и других услова за одмор, опоравак и рекреацију грађана-развијање и унапређивање рецептивне и иницијативне функције туризма,
 • формирање и јачање јединственог информационог система у области туризма на нивоу општине и обезбеђивање њиховог укључивања и повезивања са одговарајућим информационим системима на републичком нивоу,
 • организовање водичке службе у туризму,
 • деловање на заштити и унапређењу животне средине,
 • остваривање и унапређивање са туристичким и за развој туризма заинтересованим фирмама и организацијама у општини, са туристичким организацијама у Републици, туристичким организацијама Србије и предузимање мера за укључивање општине у регионалне и националне пројекте и програме развоја и промоције туризма,
 • подстицање, усмеравање и координирање рада туристичких друштава на подручју општине,
 • и сви други програми везани за реализацију програма и планова Туристичке организације.

Наша визија представља развијени туристички центар са богатом туристичком понудом која пружа посетиоцима различите доживљаје везане за ловне активности, спортско рекреативне, културно историјске и руралне догађаје. Развијени привредни центар која свој развој базира на напредном сектору малих и средњих предузећа. Општина са значајним учешћем у туристичком промету Шумадијског округа и са забележеном тенденцијом раста како домаћих тако и страних посетилаца. Туристичко место са модерним и савременим смештајним капацитетима подржаним развијеном саобраћајном инфраструктуром и добром повезаношћу са осталим општинама Шумадијског округа. Очувана, незагађена и енергетски ефикасна средина са уређеном комуналном и телекомуникационом инфраструктуром.

Директор

Давор Тимотијевић

Share Button