Општина Рача налази се у централном делу Србије и припада Шумадијском округу.Смештена је у источном делу Шумадије и захвата сливно подручје средњег и једног дела горњег тока Раче. Северозападним делом своје територије залази у долину тока реке Јасенице.
Положај општине Рача дефинисан је координатама између 44°06’10“ (најјужнија тачка на Собовици у атару села Војиновца) и 44°17’10“ (најсевернија тачка у Горњем пољу у селу Сепцима) северне географске ширине и 20°49’00“ (најзападнија тачка западно од коте 205м у селу Саранову) и 21°03’30“ (најисточнија тачка у долини Раче, која је истовремено и
најнижа тачка општине) географске дужине.

Општина Рача се граничи на северу са општином Смедеревском Паланком, на североистоку са општином Великом Планом, на истоку са општином Лаповом, на југоистоку са општином Баточином, на југу са градом Крагујевцем и на западу са општином Топола

.Raca u Srbiji

Oштина Рача једна је од седам општина Шумадијског припада крајњи северни део Шумадијског округа који пружа разне природне и привредне могућности. Алувијалне равни Раче и Јасенице погодне су за ратарску, ливадско сточарску и повртарску производњу, а неогено побрђе погодaн виноградарство и испашу стоке.

Северна граница према општини Смедеревска Паланка пресеца једним делом долину топка реке Јасенице, а другим се пружа ниским побрђем. Ову границу сече регионални пут Рача – Смедервска Паланка. Од потока. Источна и југоисточна граница рачанске општине према Баточини повучена је од југа према северу ниским и претежно заравњеним развођем између Раче и Лепенице и мањим делом реком Рачом. На овом делу општина Рача је највише отворена према долини Велике Мораве.

Јужна граница према граду Крагујевцу води притоке Крчмаре, а затим ниским развођем између ове реке и Лепенице. Према Тополи, границу од југа према северу чини прво брежуљкасто ниско развође између Раче и Јасенице, а потом граница пресеца долину Јасенице и додирујући пут Наталници – Смедеревска Паланка.

Дужина рачанске границе износи око 80 km. Најдужа је граница према граду, а најкраћа према општини Лапово и износи око 8 km.

Према подацима из 2004. године општина Рача заузима површину од 216 km2, што је само 9,04% укупне површине Шумадијског округа (2.386,71 km2) и тако заузима пето место уокругу, испред општина Баточина и Лапово.

На територији општине Рача, поред варошице Рача, налази се и 19 сеоских насеља, а формирано је 16 месних заједница и 4 месне канцеларије. Општина Рача обухвата следећа села: Велико Крчмаре, Мало Крчмаре, Војиновац, Поповић, Мирашевац, Вучић, Сипић, Трска, Сараново, Сепци, Бошњане, Доња Рача, Адровац и варошица Рача, а атари насеља Доње Јарушице, Борци, Ђурђево и Вишевац су смештени са обе стране реке Рача.

Share Button