На територији општине Рача апсолутно доминира радијална тектоника. За њену морфоструктуру од значаја је регионални продужени покривени голобочки расед меридијанског правца који се од Смедеревске Паланке наставља према југу преко
северног дела територије општине Рача западно од варошице Рача и између Вучића и Сипића се сустиче са покривеним раседом правца СЗ-ЈИ који означава границу распростирања различитих геолошких формација – прекамбријских и миоценских слојева. Североисточни део рачанске општине представљен је хорстом Карауле који је ограничен са обе стране раседима. Раседања на овом терену одиграла су се по завршетку панона, пошто се море повукло из ове области. Долином Раче изражен је расед, правца СИ-ЈЗ, који допире до кристалина у селу Мирашевцу где се на укрштању са дислокацијом ССЗ-ЈЈИ појављују минерални извори.

У делу “кристаластог комплекса Ђурђево“ налази се разломна зона Крчмари – река Рача меридијанског пружања, тако да је контролише један део речних токова Раче и Крчмаре. У свом јужном делу представља границу творевина првог и трећег структурног спрата и непосредно утиче на положај неогена према кристаластим шкриљцима. Према југу је разломна зона маскирана сарматским и тортонским седиментима, а на северу преко Саранова пресечена је раседном зоном Јасеница – Трнава.

Дуж реке Јасенице, на крајњем северозападном делу рачанске општине, пружа се доњојасенички расед, правца ЈЈЗ-ССИ, који је и данас активан.

Покривени расед регионалног значаја, правца СЗ-ЈИ, изражен је и у југоисточном и јужном делу рачанског подручја и једним делом је означен контактом прекамбријских творевинама и миоценским слојевима. Ови бројни раседи на релативно малом простору битно су утицали на морфолошку структуру рељефа општине Рача. Међутим, овај у основи тектонски рељеф, дејством спољашњих сила у каснијем периоду је измењен и створени су млађи облици рељефа.

У целини заступљен је рељеф живе пластике, изграђен тектонским и флувијално-денудационим процесима. Најкарактеристичнији облик рељефа је долина реке Раче и њених притока. Територији рачанске општине припада претежно средишњи део долине реке Раче и њених притока. Она је једним делом, од села Јарушице до Малог Вишевца, поред лактастог скретања представљена клисурастом долином епигенетски усеченом у кристалним шкриљцима, а други део је плитка и проширена долина са израженом равни која је код варошице Рача широка 800-900 m. Иначе, највећим делом тока реке Рача има рововско корито и сталан водени ток. Долинске стране су благо нагнуте и на њима ерозија престаје, па је количина наносног материјала мала. Због тога вертикална ерозија има превагу – она ствара рововско корито као израз усаглашавања са доњом ерозионом базом. И доњи део Крчмаре, десне притоке Раче, представљен је клисурастом долином (Клокина јаруга) са епигенетским обележјима.

Карактеристике рељефа су изузетно повољне за пољопривредну производњу, посебно из перспективе органску производњу, која може посебно место да заузме када је у питању рурална средина и развој сеоског туризма.

На обема долинским странама реке Раче и даље ка северу до реке Јасенице развијена је зараван састављена од језерских наслага. Ова зараван висине око 230 m изражена је северно од Доње Раче, као и јужном делу Бошњана на висини око 220 m. Даље према северу, ка Караули, зараван достиже висину око 280 m.

Усецањем Велике Мораве упоредо су се усецале и њене притоке. Због тога су се одржале речне терасе. Највиша је изражена северно од реке Раче у језерским наслагама на висини од 206 m, а испод ње се одржала тераса на десној страни Раче, према селу Доња Рача на висини од 40 m. Рељеф северозападног дела територије рачанске општине чини долина реке Јасенице, представљена широким алувијалном равни, просечнне висине око 130 m.

Ниско побрђе 200 до 350 m рачанске општине, као крајњи изданци Рудника, умногоме данас карактеришу нискеи необично благе косе и косице међу којима су плитке и широке долине текућих вода и суве јаруге. Отуда овај крај посматран са Виска на Голубици даје у целини утисак благо заталасане равнице.

Хипсометријски подаци рељефа указују да 45,8% чине низије (99 km2), а брдски рељеф 54,2% (117 km2) територије рачанске општине. Низија се протеже дуж рекеРаче и Јасенице и њихових притока, а брдски рељеф је представљен огранцима Рудника.

Три четвртине општине Рача има нагиб од 15°, од чега на нагиб од 5° долази око 70 km2. Када анализирамо експозицију рељефа може се закључити да присојне експозиције обухватају око 35%, а осојне око 65% површине општине.

Оно што је важно издвојити као закључак је да оваква конфигурација терена, уз присуство осталих фактора, омогућава гајење разноврсних пољопривредних биљних култура.

Share Button