Конкурс за избор директора

posted in: НОВОСТИ | 0

Оглас

о јавном конкурсу за избор директора Туристичке организације општине Рача

 1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Рача, чији је оснивач општина Рача, ради именовања на период у трајању од четири године;
 2. Подаци о Туристичкој организацији:
 3. Пуно име: Туристичк. а организација општине Рача;
 4. Адреса: Карађорђева 48., 34210 Рача;
 5. ПИБ: 102812368
 6. Матични број: 17495461

Функционисање Туристичке организације је уређено Статутом Туристичке организације општине Рача број 112/2020 од 24.09.2020.године.

 •  Јавни конкурс се спроводи за радно место:
 • Директор Туристичке организације општине Рача;
 • Директор се именује на период од четири године.
 • Услови које кандидат мора испуњавати за избор:
 • Да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • радно искуство од четири године, од чега најмање једну годину на руководећим пословима;
 • да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
 • да се против лица не води кривични поступак;
 • познавање рада на рачунару – основе рада у word и excel програмима;
 • познавање страног језика.
 • Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивће се на следећи начин:
 • увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс;
 • писаном и усменом провером у оквиру разговора са органом спровођења јавног конкурса ( интервју) где ће се извршити провера сваког кандидата појединачно – познавање страног језика (писмено) и рад на рачунару, као и познавање прописа који регулишу област туризма и управљања јавном установом – усмено.
 • Место рада: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48.
 • Рок за подношење пријава:
 • 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу и на званичном сајту Туристичке организације општине Рача www.tor.rs .
 • Пријава на јавни конкурс садржи:
 • Име и презиме кандидата, дан, месец и година рођења, адреса становања, број телефона,  e –mail адреса кандидата.
 • Уз пријаву кандидат је у обавези достављања следећих докумената:
 • Биографија (личну и радну која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима.);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса);
 • Доказ о радном искуству (потврде или други акти којима се доказује тражено искуство према конкурсу);
 • Уверења надлежних органа да се против кандидата не води кривични поступак, као и да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • Диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија);
 • Очитану личну карту (копија уколико нема чип).

Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, у затвореној коверти, са назнаком „ Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Рача“.

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 069/8084090 или путем мејла: office@tor.rs (особа за контакт : Слободан Павловић). 

УПРАВНИ ОДБОР ТООР

Председник

Јелена Аћимовић

Share Button