КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

posted in: НОВОСТИ | 0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Туристичка организација општине Рача

Број: 126/2020

Дана: 07.10.2020.године

На основу члана 51. став 1 Закона о запосленима у јавним службама ( „Сл.Гласник РС“, број 113/2017, 95/2018 и 86/2019), 51 Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и ново радно ангажовање код корисника јавних средставаброј 112-5208/2020 од 08.07.2020. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса број 120/2020 од 07.10.2020.године, в.д.директора туристичке организације општине Рача објављује следећи:

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Назив радног места – Информатор у туристичко-информативном центру;

II Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време;

III Место рада: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48;

IV Опис послова радног места:

–     пружа све врсте туристичких и других информација;

  • дистрибуира брошуре и други бесплатни промотивни материјал;
  • продаје сувенире, публикације и друге артикле и дневно води евиденцију;
  • предлаже одабир сувенира за сувенирницу;
  • израђује месечне, периодичне и годишње извештаје;
  • ради на сајмовима туризма у земљи и иностранству и на провремено отвореним информативним пунктовима;

      –     извршава и друге послове по налогу Директора;

V Услови за рад на радном месту су:

* да је држављанин Републике Србије;

* да поседује средње образовање (ССС);

* радно искуство у трајању од најмање 2 година на тим и сличним пословима;

Додатна знања:

* знање страног језика;

* знање рада на рачунару;

У изборном поступку оцењиваће се стручна оспособљеност кандидата кроз поднету документацију и провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

Интервју са комисијом ће се одржати са кандидатом са листе кандидата, а по позиву од стране комисије након истека рока за пријаву на конкурс.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана почев од дана објављивања конкурса на интернет страници туристичке организације општине Рача и огласној табли Националне службе за запошљавање – огранак у Рачи.

Пријава уз потребну документацију подноси се на адресу : Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48. 34210 Рача са назнаком „Пријава на конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места“.

VI  Докази које прилажу кандидати:

*уверење о држављанству;

*копија личне карте / очитане личне карте;

*уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кривична дела  и да се против лица   не води кривични поступак,

*оригинал или оверена копија дипломе о стеченом стручном образовању;

*потврда о радном искуству;

*биографија кандидата;

Сва додатна о обавештења о конкурсу и условима могу се доботи од в.д.директора Милоша Николића, бр. тел. 062/80 40 844

VII  Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње да тече 07.10.2020.године и истиче 22.10.2020.године.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

В.Д. Директора

Милош Николић

Share Button