Конкурс за директора Туристичке организације општине Рача

posted in: ДОКУМЕНТА | 0

Управни одбор Туристичке организације општине Рача објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање директора Туристичке организације општине Рача на мандатни период од 4 године

Услови:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима.

3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете.

4) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.

5) познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:

1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија).

2) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења или друге потврде) из којег се може утврдити радно искуство, као и на којим пословима је исто стечено.

3) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или сертификата о активном знању страног језика.

4) уверење да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора (не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса).

5) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из информатике или сертификата о активном знању рада на рачунару.

6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

7) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса).

8) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима.

9) фотокопија личне карте.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Данас“ и сајту Туристичке организације општине Рача www.tor.rs

 

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Рача“.

 

Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

 

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 069/808-4221 или путем мејла: office@tor.rs (особа за контакт Борко Петровић).

Управни одбор ТООР

Share Button